•  

    

    

    

    

    

                               

    

   SPRÁVA

   o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                    Predkladá:

                                                                                                   Mgr. Sylvia Molnárová

                                                                                                           riaditeľka školy

    

   Správa

   o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

   Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a podľa § 2 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, riaditeľstvo Základnej školy Trebatice vypracovalo nasledujúcu správu.

   § 2 ods. 1 a

   Základné identifikačné údaje

   Názov školy

   Základná škola Trebatice

   Adresa školy

   Hlavná ulica 239/87

   Telefón

   +421 33 7798 275

   E-mail

   riaditelkazs@trebatice.sk

   WWW stránka

   zstrebatice.edupage.org

   Zriaďovateľ

   Obec Trebatice

   Vedúci zamestnanci školy

    

   Priezvisko, meno

   Telefón

   Služ. mobil

   e-mail

   Riaditeľ

   Mgr. Sylvia Molnárová

    033/7798275

   --

    riaditelkazs@trebatice.sk

   Rada školy

    

   Titl., priezvisko, meno

   predseda

   Mgr. Olšavská Miriam

   pedagogickí zamestnanci

   Mgr. Olšavská Miriam

   ostatní zamestnanci

   Janechová Zlatica

   zástupcovia rodičov

   Mgr. Žáková Jana

    

   Tonkovičová Daniela

   zástupca zriaďovateľa

   Doktor Pavol

   Poradné orgány školy

   Názov MZ a PK

   Vedúci

   Zastúpenie predmetov

   Poznámka

   MZ

   Mgr. Susová Renáta

   I. stupeň

    

   Výchovný poradca

   Mgr. Olšavská Miriam

   I. stupeň

    

   ŠKD

   Mgr. Kováčiková Dana

   vychovávateľka ŠKD

    

   § 2 ods. 1 b

   Údaje o počte žiakov

   Stav k 15.9.2019:

   Ročník:

   1.

   2.

   3.

   4.

   Spolu

   počet tried

   1

   1

   1

   1

   4

   počet žiakov

   8

   13

   13

   11

   45

   z toho ŠVVP

   0

   0

   3

   1

   4

   z toho v ŠKD

   7

   13

   12

   11

   43

   Počet oddelení v ŠKD: 2, 1.odd: 20, 2.odd: 23 žiakov

   Počet žiakov k 30.6.2020: 45

   § 2 ods. 1 c

   Zapísaní žiaci ZŠ

   Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 8/ z toho dievčat 5

   Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: 8 / počet dievčat 5

   Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 3 / počet dievčat 0

   § 2 ods. 1 e

   Klasifikácia tried

   Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR sa v 1.r. uplatňovalo slovné hodnotenie žiakov. Pedagogická rada z 30.8.2020 sa na základe usmernení MŠVVaŠ SR rozhodla o nehodnotení známkami predmety, ktoré sa nemôžu plnohodnotne vyučovať kvôli opatreniam (HUV, TSV).

   Trieda

   ANJ

   ETV

   HUV

   INF

   MAT

   NBV

   PVC

   PDA

   PVO

   SJL

   SPR

   TSV

   VLA

   VYV

   1.

   ---

   ---

   ---

   ---

   ---

   ---

   ---

   ---

   ---

   ---

   ---

   ---

   ---

   ---

   2.

   ---

   1

   ---

   ---

   1,08

   1

   ---

   ---

   1,1

   1,22

   1

   ---

   ---

   1

   3.

   1,38

   1

   ---

   1

   1,08

   1

   1,1

   1,08

   ---

   1,08

   1

   ---

   1

   1

   4.

   1,45

    ---

   ---

   1,27

   1,91

   1

   1,09

   1

   ---

   1,45

   1

   ---

   1,36

   1,09

   Prospech žiakov

   Trieda

   Počet

   Prospeli

   Pros. s vyzn.

   Pros. v. dobre

   Neprospeli

   Neklasifikovaní

   1.

   8

   8

   --

   --

   0

   0

   2.

   13

   0

   13

   0

   0

   0

   3.

   13

   0

   13

   0

   0

   0

   4.

   11

   2

   7

   2

   0

   0

    

    

    

    

   Dochádzka žiakov

   Trieda

   Poč.ž.

   /d

   Zamešk. hod.

   Zam. na žiaka

   Ospravedlnené

   Ospr. na žiaka

   Neospravedlnené

   Neosp. na žiaka

   1.

   8/5

   340

   42,5

   340

   42,5

   0

   0,00

   2.

   13/5

   628

   48,31

   628

   48,31

   0

   0,00

   3.

   13/5

   878

   67,54

   878

   67,54

   0

   0,00

   4.

   11/6

   522

   47,45

   393

   35,73

   129

   11,73

   Spolu

   45/21

   2368

   52,62

   2239

   49,76

   129

   2,87

    

   Výsledky externých meraní

   Meranie T5 sa neuskutočnilo kvôli pandemickej situácii.

   Žiaci 4.r. sa zúčastnili Medzinárodného merania PIRLS 2021 – testovanie čitateľskej gramotnosti. Výsledky meraní budú známe do konca roka 2021.

   § 2 ods. 1 f

   Odbory a učebné plány

   V školskom roku 2020/2021 všetky ročníky 1. – 4. pracovali podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu. Časová dotácia vyučovacích hodín v rámcovom učebnom pláne sa nemení.

   Vyučovacie predmety sú klasifikované s výnimkou HUV a TSV, v ktorých nebolo možné naplniť výkonové a vzdelávacie štandardy. Žiaci 1.r. boli hodnotení slovne na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR.

   Na vyučovaní ETV sa spájajú žiaci 1.- 4.r.

   Disponibilné hodiny boli použité na posilnenie vyučovania:

   SJL v 2., 3. a 4.r.; MAT v 1., 2.r.; PDA v 3.r.; TSV v 1., 2.r.

   Disponibilné hodiny v príslušných predmetoch sa využívali na precvičovanie učiva, rozšírenie učiva, projektovú činnosť.

   Školský vzdelávací plán

   ISCED 1

   INOVOVANÝ RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN PRE ZŠ TREBATICE S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM platný:

   od 1.9.2015 v 1.roč., od 1.9.2016 aj 2.roč., od 1.9.2017 aj v 3.roč., od 1.9.2018 aj vo 4.roč.

   Vzdelávacia

   oblasť

   Predmet/ročník

   skratka

   1

   2

   3

   4

   ŠVP

   ŠkVP

   Spolu

   Jazyk a

   komunikácia

   slovenský jazyk a literatúra (SJL)

   9

   8

   +1

   7

   +1

   7

   +1

   31

   3

   34

   anglický jazyk (ANJ)

   ---

   ---

   3

   3

   6

   0

   6

   Matematika a práca s informáciami

   matematika (MAT)

   4

   +1

   4

   +1

   4

   4

   16

   2

   18

   informatika (INF)

   ---

   ---

   1

   1

   2

   0

   2

   Človek a príroda

   prvouka (PVO)

   1

   2

   ---

   ---

   3

   0

   3

   prírodoveda (PDA)

   ---

   ---

   1

   +1

   2

   3

   1

   4

   Človek a

   spoločnosť

   vlastiveda (VLA)

   ---

   ---

   1

   2

   3

   0

   3

   Človek a

   hodnoty

   etická/náboženská výchova (ETV/NBV)

   1

   1

   1

   1

   4

   0

   4

   Človek a

   svet práce

   pracovné vyučovanie (PVC)

   ---

   ---

   1

   1

   2

   0

   2

   Umenie a

   kultúra

   hudobná výchova (HUV)

   1

   1

   1

   1

   4

   0

   4

   výtvarná výchova (VYV)

   2

   2

   1

   1

   6

   0

   6

   Zdravie a

   pohyb

   telesná a športová výchova (TSV)

   2

   +1

   2

   +1

   2

   2

   8

   2

   10

    

   ZÁKLAD

   20

   20

   23

   25

   88

   0

   88

    

   DISPONIBILNÉ HODINY

   2

   3

   2

   1

   0

   8

   8

   S P O L U

   22

   23

   25

   26

    

    

   96

    

    

   Štruktúra tried

    

   Počet tried

   Počet žiakov

   Počet individ. integrovaných

   Počet zo SZP

   Prvého ročníka

   1

   8

   1

   0

   Bežných tried

   3

   37

   6

   1

   Špeciálnych tried

   0

   0

   0

   0

   Pre nadaných

   0

   0

   0

   0

   Spolu

   4

   45

   4

   1

   § 2 ods. 1 g

   Zamestnanci

   Pracovný pomer

   Počet pedag. prac.

   Počet nepedag. prac.

   Počet úväzkov pedag. prac.

   Počet úväzkov nepedag. prac.

   TPP

   5

   1

   5,17

   1,00

   DPP

   3

    -

   2,60

   Znížený úväzok

   1

    

   0,17

    

   ZPS

    

    

    

    

   Na dohodu

    

    

    

    

   Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

   počet

   nekvalifikovaných

   kvalifikovaných

   spolu

   učiteľov

   0

   5

   5

   vychovávateľov

   0

   2

   2

   asistentov učiteľa

   0

   1

   1

   spolu

   0

   8

   8

   § 2 ods. 1 h

   Vzdelávanie zamestnancov

   Ďalšie vzdelávanie

   Počet absolventov

   Počet študujúcich

   1. atestácia

   4

    

   2. atestácia

   1

    

   štúdium školského manažmentu

    

   1

   špecializačné inovačné štúdium

    

    

   špecializačné kvalifikačné

    

   1

   postgraduálne

    

    

   doplňujúce pedagogické

    

    

   vysokoškolské pedagogické

    

    

   vysokoškolské nepedagogické

    

    

   § 2 ods. 1 i

   Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

   iBobor – programovacia súťaž 10 a 13.novembra  – 21 úspešných riešiteľov

   Pytagoriáda školské kolo – úspešní riešitelia: 3.r.: D. Moravčík, 4.r.: M. Baleková

   Recitačná súťaž Hollého pamätník – uskutočnilo sa len školské kolo

   Test úrovne informatického myslenia – žiaci 4.r. sa zúčastnili výstupného testu v rámci projektu IT Akadémia na zistenie pokroku v tejto oblasti. Výsledky získali žiaci jednotlivo po ukončení testu. Škola získala sumárny výsledok o zlepšení úrovne informatického myslenia žiakov a 34%.

   Vyučujúci pripravovali žiakov na rôzne súťaže – či už športové, alebo vedomostné. Veľa naplánovaných súťaží sa neuskutočnilo kvôli opatreniam a uzatvoreniu škôl.

    

   Aktivity a prezentácia na verejnosti

   Prehľad aktivít a podujatí tvorí prílohu správy. Výsledky sa prezentujú na webovej stránke školy, obce a v Trebatickom zrkadle.

   § 2 ods. 1 j

   Projekty

   Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

   Dlhodobé projekty:

   Infovek – internetové pripojenie PC učebne – nahradilo sa Edunetom, ale škola má výkonnejšie internetové pripojenie od zriaďovateľa prostredníctvom Lombard, s.r.o.

   Otvorená škola – PC vybavenie a vzdelávanie učiteľov

   Ovocie do škôl – pravidelná dodávka ovocia a ovocných štiav od spol. Plantex s.r.o, Veselé

   Modernizácia vzdelávania v ZŠ – školenie učiteľa + dodaná technika

   V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

   Krátkodobé projekty:

   Nadácia Pontis – Bekaert – Učiť sa vonku je super! – dobudovanie vonkajšej učebne – suma: 1327€  - nepodporené.

   Enviroprojekt 2021 – Prírodné lego – suma: 1240€ - nepodporené.

   Letná škola – uskutočnenie 3 turnusov LŠ – projekt podporený sumou: 2000€

   MPC – asistent učiteľa – podpora refundácia mzdy a odvodov asistenta učiteľa počas 3 rokov do 31.8.2022.

   Modernejšia škola – suma: 5420 – nepodporený

   Zdravie a bezpečnosť v školách – podaný na sumu 1120€

   IT Akadémia - podporený - vzdelávanie učiteľov, počítačový krúžok

   Digitálny koordinátor – projekt podaný na podporu pracovnej pozície digitálneho koordinátora.

   § 2 ods. 1 k

   Výsledky inšpekčnej činnosti

   Inšpekcia sa v školskom roku 2020/2021 nekonala.

   ŠŠI kontrolovala riešenie sťažnosti zákonného zástupcu N. Biskupičovej, žiačky 4.r. a prípad uzavrela so záverom: opatrenia boli splnené.

   § 2 ods. 1 l

   Materiálno-technické podmienky

   Škola má 4 bežné učebne, 1 PC učebňu a klubovňu.

   Na vyučovaní sú k dispozícii interaktívne tabule, datavideoprojektory, vizualizéry a notebooky v 4 učebniach a 15ks tabletov.

   Súčasný stav ešte nie je plne vyhovujúci našim požiadavkám, na odstránení nedostatkov a dovybavení učební modernou technológiou neustále pracujeme aj pomocou projektov a grantov.

   V januári 2021 zriaďovateľ zabezpečil obnovu priestorov dolnej chodby, schodiska, medziposchodia a poschodia inštalovaním sadrokartónových stien, stropu a linoleom na podlahe. Následne sa vybavili priestory na medziposchodí a poschodí nábytkom do školskej knižnice – skriňami s vitrínou, boxmi s úložným priestorom na sedenie. Všetky triedy sa vybavili novým nábytkom – výškovo nastaviteľnými lavicami a tiež stoličkami, skriňami v 1 triede a na dolnej chodbe.

   § 2 ods. 1 m

   Finančné a hmotné zabezpečenie

   1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov boli využívané podľa účelu určenia zákonom.

   2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:

   Rodičia boli nútení kupovať balíky učebných pomôcok, nakoľko edičná činnosť MŠVVŠ SR buď nezabezpečila dodanie učebníc a PZ včas, alebo dodávala nepoužívané učebné materiály.

   3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít:

   Finančné prostriedky boli rozdelené na úhradu nákladov spojených s poskytovaním záujmovej činnosti našich žiakov. Záujmové vzdelávanie sa v októbri 2020 síce začalo realizovať, ale vzápätí sa zakázalo. Naďalej ostalo v platnosti novela zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov – zákon č. 93/2020 Z.z.

   Podľa § 9i ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. „Počas krízovej situácie možno príspevok na záujmové vzdelávanie použiť aj na iný účel, ktorý bezprostredne súvisí so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie“ – finančné prostriedky sa použili na nákup dezinfekčných prostriedkov.

   4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

   Príspevok rodičov na činnosť Rady rodičov bol použitý podľa vyúčtovania, ktorý sa predkladá každoročne na celoškolskom RZ.

   5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

   Finančné prostriedky získané z projektov a grantov boli použité podľa účelu určenia a sú popísané v iných častiach správy.

   Tabuľky s podrobným čerpaním rozpočtových prostriedkov sú v prílohe správy.

   § 2 ods. 1 n

   Plnenie stanoveného cieľa

   • škola naďalej pokračovala v plnení úloh vyplývajúcich z plánu práce školy, dlhodobej koncepcie školy a školského vzdelávacieho programu Učenie s ľahkosťou,
   • dôsledne dbala o zvyšovanie úrovne VVP, jeho humanizáciu a vedomostnú úroveň žiakov na základe individuálneho prístupu k žiakovi,
   • zamerala sa na odstránenie nedostatkov, ktoré boli zistené v priebehu predchádzajúceho šk. roka,
   • pokračovala v aktívnom zavádzaní informačných technológií do edukačného procesu a aktívne využívala učebňu Infoveku a tablety vo vyučovacom i mimo vyučovacom procese,
   • pokračovala v rozvoji mimoškolskej činnosti žiakov a pedagogických pracovníkov na zmysluplné využívanie voľno-časových aktivít a v spolupráci so CZUŠ vo Vrbovom pokračuje jej elokované pracovisko s výtvarným odborom,
   • aktívne pracovala v projektoch Školy podporujúce zdravie, Infovek, Otvorená škola, Nadácie Pontis, Živice, n.o., výziev MŠVVŠ SR,
   • zapájala sa do národných projektov zameraných na rozvoj školy a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.
   • v plnej miere rešpektovala úlohy, ktoré vyplývajú zo Sprievodcu školským rokom 2020/2021 a tieto rozpracovala v pláne práce školy a MZ,
   • naďalej zvyšovala úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu vo všetkých predmetoch a ročníkoch s cieľom naplniť vytýčené úlohy iŠkVP,
   • aktívne a tvorivo pracovala v rámci školského vzdelávacieho programu, a využívala multimediálnu techniku vo vyučovacom procese,
   • neustále skvalitňovala individuálnu prípravu učiteľov na každú vyučovaciu hodinu, pozornosť venovala štúdiu odbornej pedagogickej literatúry a ďalšiemu vzdelávaniu pedagogických zamestnancov, zúčastňovaniu sa metodických školení,
   • spolupracovala s CPPPaP v Piešťanoch a so SCŠPP Piešťany a Vrbové,
   • vyučujúci si pravidelne diagnostikovali žiakov formou pedagogickej diagnostiky a viedli si o tom záznamy, informovali vedenie školy a ostatných vyučujúcich i rodičov,
   • kládli dôraz na zdokonalenie čitateľskej techniky, viedli žiakov k samostatnosti pri práci s literárnym textom a na normou stanovené tvary písma a úpravu písomných prejavov žiakov,
   • dbali o presnosť, výstižnosť, odbornú a jazykovú správnosť ústneho a písomného prejavu,
   • zistené nedostatky v SJL, MAT na základe výstupných testov z minulého školského roku prehodnotili a vytvorili koncepciu na ich odstránenie,
   • zamerali sa na rozvoj finančnej gramotnosti našich žiakov,
   • vylepšovali komunikatívnu zložku a jazykové vedomostí vo vyučovaní,
   • zvýšenú pozornosť venovali vyučovaniu anglického jazyka v 3. až 4. ročníku,
   • naďalej pokračovali v pestovaní národného povedomia a rozvíjaní tradícií v obci,
   • zvýšenú pozornosť venovali prevencii problémom s návykovými látkami, vytvárali podmienky v oblasti prevencie závislostí školským koordinátorom,
   • škola naďalej pokračovala v realizácií projektu Školy podporujúce zdravie ako aj v propagovaní zdravého životného štýlu a skrášľovaní exteriéru a interiéru školy,
   • sústavnú pozornosť venovala environmentálnej výchove a výchove k manželstvu a rodičovstvu v priamom výchovno-vzdelávacom procese,
   • zlepšila úroveň dopravnej výchovy v škole predovšetkým vo vyučovacom i mimo vyučovacom procese a dopravnom ihrisku,
   • neustále venovala pozornosť základným etickým hodnotám,
   • zvýšenú pozornosť venovala bezpečnosti a zdraviu žiakov v úzkej spolupráci s rodičmi, zabezpečila organizovaný a nerušený chod vyučovania a starostlivosť o žiakov, dodržiavanie Dohody o právach dieťaťa,
   • pokračovala a ďalej rozvíjala činnosti a aktivity v rámci IKT - projektu Infovek a Otvorenej školy, implementácií inovácií do edukačného procesu,
   • pokračovala v rozvoji mimoškolskej činnosti žiakov a pedagogických zamestnancov.

   § 2 ods. 1 o

   Úspechy a nedostatky

   Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

   Odborná, 96% kvalifikovanosť pedagogického zboru s viacročnými pedagogickými skúsenosťami.

   Nižší počet žiakov v triedach s možnosťou individuálneho prístupu k nim.

   Integrácia žiakov s vývinovými poruchami učenia.

   Záujem pedagogických zamestnancov o odborný rast a rozširovanie si kvalifikácie.

   Využívanie progresívnych metód a foriem práce v edukačnom procese na dosiahnutie a zabezpečenie trvalých a flexibilných vedomostí žiakov.

   Zapájanie pedagógov a žiakov do národných projektov s cieľom naučiť sa používať a ďalej rozširovať získané vedomosti a zručnosti.

   Pravidelný a cielene riadený tok finančných prostriedkov v súlade s normatívom na žiaka pre zabezpečenie plynulého edukačného procesu.

   Výborná spolupráca školy so zriaďovateľom.

   Vyhovujúce priestorové a materiálno-technické zabezpečenie prevádzky školy.

   Otvorenosť školy aj pre žiakov z iných školských obvodov.

   Široké možnosti zapájania sa do mimoškolských aktivít.

   Pestrá ponuka záujmového vzdelávania.

   Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

   Trávnaté plochy udržiavať a upravovať aj pre športové účely. Rozšíriť možnosti športovania v interiéri aj exteriéri školy.

   Zvýšiť počet žiakov, aby sa zvýšili finančné prostriedky na chod školy.

   Zmodernizovať niektoré IKT prostriedky (notebooky a projektory) a využívať tieto prostriedky častejšie na vyučovaní.

   Návrh opatrení:

   Pripravovať a vypracovávať projektové zámery na získanie grantov z rôznych zdrojov (nadácie, MŠVVŠ SR,...)

   § 2 ods. 1 p

   Uplatnenie žiakov

   Naši žiaci pokračujú v plnení povinnej školskej dochádzky ISCED 2 vo Vrbovom aj v Piešťanoch.

   § 2 ods. 2 a

   Psychohygienické podmienky

   Škola vytvára priaznivé psychohygienické podmienky pre žiakov a zamestnancov, ktoré sú v súlade s požiadavkami, ktoré určuje platná legislatíva. Podmienky sú rozpracované vo Vnútornom poriadku školy, Prevádzkovom poriadku školy a dodržiavané žiakmi i pedagógmi.

   Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľkou školy a je zverejnený v triedach, na chodbe a na internetovej stránke školy.

   Vyučovanie začína o 7:45, vyučovacia hodina trvá 45 minút, začína a končí zvonením. Prestávky medzi vyučovacími hodinami trvajú 10 minút, po 2. hodine je veľká prestávka v trvaní 20 minút. Obedná prestávka je pevná, po 5. vyučovacej hodine pre všetky ročníky.

   Zvonenie

   1. hodina

   2. hodina

   3. hodina

   4. hodina

   5. hodina

   6.hodina

   7. hodina

   745 – 830

   840 - 925

   945 - 1030

   1040 - 1125

   1135 - 1220

   OBED

   1310 - 1355

    

   Školský klub detí

   Pred vyučovaním funguje ranný ŠKD od 6:45, po skončení vyučovania do obednej prestávky sú žiaci, ktorí už nemajú vyučovanie tiež v ŠKD.

   Prevádzka ŠKD:

   Ranný ŠKD: 6:45 – 7:45

   Začiatok činnosti v ŠKD: 11:35 – 16:00

   Denne: 11:35 – 12:20 príchod detí do ŠKD, aktívny odpočinok, individuálne hry, rekreačná a rehabilitačná činnosť;

   Obed: 12:30 – 13:00 (hygiena a stolovanie v jedálni);

   13:15 – 14:00 pobyt na čerstvom vzduchu, rekreačná, relaxačná, rehabilitačná, športová a oddychová činnosť;

   14:00 – 15:00 príprava na vyučovanie, písanie domácich úloh, didaktické hry, záujmová činnosť;

   15:00 – 16:00 individuálne, príp. spoločenské hry.

   Žiaci v ŠKD využívajú na aktivity triedy, vonkajšie a vnútorné priestory školy, klubovňu, Areál zdravia.

   § 2 ods. 2 b

   Voľnočasové aktivity

   Počet vydaných vzdelávacích poukazov: 46

   Počet prijatých vzdelávacích poukazov: 46

   Všetci žiaci sa zapojili do niektorých zo záujmových útvarov, niektorí aj do viacerých zároveň.

   Názov záujmového krúžku

   Počet detí

   Počet skupín

   Vedúci

   Športový krúžok

   15

    1

   Mgr. Jana Hanuliaková

   Počítačový krúžok Scratch

   14

    1

   Mgr. Sylvia Molnárová

   Z každého rožka...

   22

    2

   Mgr. Dana Kováčiková

   Výtvarný odbor ZUŠ Vrbové

   6

    1

   Mgr. Soňa Polakovičová

   Drôtovanie

   21

    2

   Mgr. Miriam Olšavská

   Miniateliér

   13

   1

   Mgr. Renáta Susová

   § 2 ods. 2 c

   Spolupráca školy s rodičmi

   Spolupráca s rodičmi sa realizuje prostredníctvom celoškolských a triednych rodičovských združení, ako aj formou individuálnych konzultácií priebežne a podľa potreby. Spolupráca je na veľmi dobrej úrovni, rodičia sú nápomocní a ochotní pri organizácii a výpomoci pri rozličných podujatiach organizovaných školou, napr. uskutočnili sa 2 brigády v šk. areáli – práce na projekte „Záhrada, ktorá učí“.

   Uskutočnilo sa 1 celoškolské triedne združenie a následne len formou konzultácií s triednymi učiteľmi.

   § 2 ods. 2 d

   Spolupráca školy a verejnosti

   Verejnosť informujeme prostredníctvom www stránky o dianí na našej škole, ako aj uverejňovaním výziev na spoluprácu.

   Pravidelne pripravujeme články s fotografiami do obecných novín.

   Priebežne informujeme o dianí v škole a aktualitách aj na nástennej tabuli pred školou,

   Spolupracujeme s MŠ, Jednotou dôchodcov, Obecnou knižnicou v Trebaticiach, Mestskou knižnicou v Piešťanoch, s OZ Kvas, so Živicou, n.o. a s okolitými školami pri organizovaní rôznych podujatí.

   Činnosť v čase mimoriadnej situácie

   Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa v škole prerušilo vyučovanie od 8.1.2021, keď všetky školy prešli na dištančné vzdelávanie. Od 8.3.2021 sa škola otvorila pre žiakov rodičov z kritickej infraštruktúry a pre pracujúcich rodičov so skupinami v škole a zvyšnými žiakmi doma formou dištančného vzdelávania. Vyučujúci sa tiež rozdelili na prezenčne vzdelávajúcich a poskytujúcich online vzdelávanie. Skupiny v škole sa pripájali na online hodiny svojich učiteľov podľa upraveného rozvrhu.

   Škola si zvolila jednotnú platformu na online vzdelávanie prostredníctvom aplikácie ZOOM. Učitelia si vytvorili svoje kontá a žiakom oznámili prihlasovacie údaje, ktoré sa nemenili počas celého obdobia dištančného vzdelávania.

   Pedagogická rada ZŠ Trebatice dňa 31.8.2020 rozhodla, že na základe vydaného Sprievodcu školským rokom sa nebudú v šk. roku 2020/2021 klasifikovať tie predmety, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak protipandemické opatrenia neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou – plnohodnotnou realizáciou. Sú to predmety:

    

   TSV v 1. až 4.r.

   HUV v 1. až 4.r

    

   Väčšina žiakov sa do dištančného vzdelávania zapájala, avšak sa vyskytli aj prípady, keď splnenie úloh bolo potrebné opakovane žiadať, ba priam vynútiť (v 4.r.) a v 1 prípade zákonný zástupca nespolupracoval, neposielal vypracované zadania, nereagoval na maily, neposielal žiačku do školy, ani neoznamoval dôvod chýbania – neospravedlnené hodiny sa oznámili Mestu Piešťany – príslušnému úradu podľa trvalého bydliska žiačky, ktorý riešil zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

   Vyučovanie sa obnovilo od 7.4.2021 a neprerušilo sa už do konca šk. roka.

   Učivo sa preberalo vo všetkých predmetoch podľa plánu s prihliadnutím na špecifické podmienky a nebolo potrebné presunúť žiadne tematické celky do ďalšieho školského roka.

    

   Záver

   Vypracoval: Mgr. Sylvia Molnárová

   V Trebaticiach, 27. augusta 2021

   Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 31. augusta 2021

    

                                                                                                                                             .........................................

                                                                                                                                              Mgr. Sylvia Molnárová

                                                                                                                                               riaditeľka školy

    

    

   Stanovisko rady školy:

                                                                                                                                               

   Rada školy pri ZŠ v Trebaticiach prerokovaním per rollam vzala na vedomie Vyhodnocovaciu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021.

    

    

   V  Trebaticiach  dňa ............................                                                                    ...........................................

                                                                                                                                                    Mgr. Miriam Olšavská

                                                                                                                                                    predsedníčka RŠ

    

    

   Vyjadrenie zriaďovateľa:

                                                                                                                                                    .......................................

   schvaľuje - neschvaľuje                                                                                          Mgr. Juraj Valo

                                                                                                                                                    starosta obce

    

   Podujatia ZŠ Trebatice šk. rok 2019/2020

   2.9.

   Slávnostné zahájenie šk. roka.

   2.9.

   Žiaci boli oboznámení s BOZP a šk. poriadkom

   29.9.

   Návšteva knižnice v Piešťanoch – workshop v kine Fontána

   30.9.

   Spoločné RZ v ZŠ Trebatice

   29.10.-30.10.

   Jesenné prázdniny

   23.12.-7.1.

   Vianočné prázdniny

   11.1. – 5.3.

   Zatvorenie školy z dôvodu COVID 19

   8.3.

   Nástup na vyučovanie – kritická infraštruktúra s pracujúci rodičia

   1.4. –6.4.

   Veľkonočné prázdniny

   7.4.

   Otvorenie celej školy za prísnych hygienických opatrení

   8.4.

   Zápis do 1. ročníka elektronicky aj  prezenčne bez účasti detí

   4.5.

   PIRLS  testovanie čitateľskej gramotnosti 4. ročníka

   1.6.

   MDD na štadióne Trebatice

   10.6.

   Divadelné predstavenie v MsK Piešťany

   29.6.

   Didaktické hry

   30.6.

   Slávnostné ukončenie šk. roka 2020/2021