• Slovenský jazyk

     Písmená ť, ď, ň, ch, f, g, dz, dž, ä, ĺ, ŕ, x, q, w

     Slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li,

     dvojhlásky ia,ie,iu, ô, hlásková skupina ou

      

     Vedieť prečítať slová s danou hláskou alebo slabikou  po slabikách,

     Vedieť plynulo a správne vysloviť a prečítať slová, správne vyslovovať hlásky s dĺžňom, mäkčeňom, vokáňom, dvoma bodkami

     Vedieť určiť počet slabík

     Vedieť prečítať text plynulo a správne intonačne podľa druhu vety, správne čítanie čiarky vo vete, dvojbodky pri priamej reči

     Vedieť sa orientovať v texte, čítať s porozumením

     Vedieť vysvetliť niektoré slová z textu

     Vedieť pomenovať postavy a deje v texte

     Vedieť odpovedať na otázky z textu

     Vedieť povedať jednoducho obsah textu

     Vedieť opísať obrázok k textu

     Vedieť postupnosť deja z prečítaného textu

      

     V pracovných stranách v šlabikári a v čítanke

     Vedieť vybrať správne slovo do vety alebo k obrázku

     Vedieť doplniť chýbajúcu hlásku v slove

     Vedieť doplniť vhodné slovo do vety

     Vedieť vytvoriť slovo zo slabík, vetu zo slov

     Vedieť priradiť vetu k obrázku

     Vedieť priradiť k slovu správny význam

     Vedieť dokresliť obrázok k vete

     Vedieť hľadať slová s rovnakým zakončením

      

     Písanie

     Vedieť napísať danú hlásku, slabiku, slová so správnym tvarom, sklonom, výškou a veľkosťou

     Vedieť prepísať tlačený text a odpísať písaný text

     Vedieť napísať slová a vety na základe počutia

     Vedieť napísať správne začiatok vety a ukončiť vetu podľa druhu vety

     Vedieť napísať vlastné mená

      

     Čítanie

     Vedieť plynulo prečítať text správne intonačne

     Vedieť odpovedať na otázky k textu

     Vedieť sa orientovať v texte a vyhľadať slová alebo časti textu

     Vedieť vysvetliť určité slová z textu

     Vedieť určiť postavy a deje v texte

     Vedieť opísať obrázok pri texte a nakresliť obrázok k textu

     Vedieť odpísať a prepísať časti textu,

     Vedieť doplniť  alebo zmeniť slovo alebo časť textu do vety ústne i písomne

      

     Žiakom je zadávané učivo cez webovú stránku www.bezkriedy.sk a zadávané domáce úlohy aj formou pracovných listov, online testov, zúčastňujú sa individuálneho vyučovania cez telefón.

      

     Úspešné ukončenie ročníka predpokladá 80% účasť na vzdelávaní a tiež 80% vypracovaných a odovzdaných priebežne zadávaných materiálov.

     Žiak bude hodnotený slovne na základe klasifikácie do 16.3.2020 a na základe výsledku jeho práce počas vyučovania na diaľku podľa stupnice:

     100 – 85% = veľmi dobré výsledky

     84 – 60% =  dobré výsledky

     59 – 30 % = uspokojivé výsledky

     29 – 0% = neuspokojivé výsledky

     Ak žiak zo subjektívnych príčin nepracoval a nedosiahol ani potrebné minimum, bude navrhnuté jeho preskúšanie do 31.8.2020.

      

     Matematika:

     Vedieť  počítať spamäti sčitovanie a odčitovanie do 20 bez prechodu cez desiatku, vedieť určiť číselný rad do 20, doplniť číselný rad,

     Vedieť usporiadať čísla vzostupne a zostupne,

     Vedieť porovnať čísla znakmi ˃ ˂ =,

     Vedieť vytvoriť štvoricu príkladov z 3 členov,

     Vedieť doplniť chýbajúce znaky, symboly, čísla,

     Vedieť riešiť reťazové príklady,

     Vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy - doplniť zápis a určiť príklad na vyriešenie úlohy,

     Vedieť roztriediť predmety podľa určitých vlastností,

     Vedieť rozložiť a zložiť číslo na  desiatky a jednotky,

     vedieť pomenovať a rozlíšiť rovinné geometrické útvary,

     vedieť nakresliť čiaru rovnú, krivú, uzavretú a otvorenú.

      

     Žiakom je zadávané vypracovanie  pracovného zošita Matematika 2.časť, online testy cez stránku www.bezkriedy.sk, vypracovanie určených pracovných listov, žiaci sa zúčastňujú individuálnej online výučby prostredníctvom telefonického hovoru.

     Úspešné ukončenie ročníka predpokladá 80% účasť na vzdelávaní a tiež 80% vypracovaných a odovzdaných priebežne zadávaných materiálov.

     Žiak bude hodnotený slovne na základe klasifikácie do 16.3.2020 a na základe výsledku jeho práce počas vyučovania na diaľku podľa stupnice:

     100 – 85% = veľmi dobré výsledky

     84 – 60% =  dobré výsledky

     59 – 30 % = uspokojivé výsledky

     29 – 0% = neuspokojivé výsledky

     Ak žiak zo subjektívnych príčin nepracoval a nedosiahol ani potrebné minimum, bude navrhnuté jeho preskúšanie do 31.8.2020.

      

     Prvouka:

     Žiakom je zadávané vypracovanie pracovnej učebnice, online testov na bezkriedy.sk, a určené pracovné listy.

     Voda

     Je potrebné, aby žiak vedel

     vysvetliť význam vody a v akej forme sa vyskytuje,

     Svetlo

     čo je hlavný zdroj a iné zdroje svetla,

     Živá a neživá príroda

     rozdiel medzi živými a neživými súčasťami prírody,

     vedieť čo majú zvieratá a rastliny spoločné a čo rozdielne,

     Živočíchy

     rozdiely medzi suchozemskými a vodnými živočíchmi,

     spôsob získavania potravy a spôsob pohybu živočíchov,

     Rastliny

     poznať základné časti rastliny a ich funkciu,

     triediť rastliny na byliny, kry a stromy,

     čo je plod a čo obsahuje.

      

     Úspešné ukončenie ročníka predpokladá 80% účasť na vzdelávaní a tiež 80% vypracovaných a odovzdaných priebežne zadávaných materiálov.

     Žiak bude hodnotený slovne na základe klasifikácie do 16.3.2020 a na základe výsledku jeho práce počas vyučovania na diaľku podľa stupnice:

     100 – 85% = veľmi dobré výsledky

     84 – 60% =  dobré výsledky

     59 – 30 % = uspokojivé výsledky

     29 – 0% = neuspokojivé výsledky

     Ak žiak zo subjektívnych príčin nepracoval a nedosiahol ani potrebné minimum, bude navrhnuté jeho preskúšanie do 31.8.2020.