• NP POP II

   • Od šk. roka 2020/2021 realizujeme národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

    Naša škola už niekoľko rokov pracuje so žiakmi so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú integrovaní  v bežných triedach – celkový počet žiakov, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby neustále rastie.

    V rámci projektu sme zabezpečili pôsobenie pedagogickho asistenta pre žiakov so špecifickými potrebami a požiadavkami na komplexnú starostlivosť.

    Úlohou pedagogického asistenta je:

    • spoluorganizovanie činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa
    • pomoc žiakom pri príprave učebných pomôcok
    • pomoc pri orientácii žiakov v jednotlivých predmetoch
    • sprehľadnenie poznámok, zvýrazňovanie kľúčových informácií
    • názorné vysvetlenie učiva
    • nachádzanie spôsobov, aby žiaci zvládli učivo
    • dohliadnutie na bezpečnosť žiakov na prestávkach, ak to postihnutie žiaka- žiakov vyžaduje
    • aktívna komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) žiaka o procese výchovy a vzdelávania
    • oboznamovanie sa so zdravotným stavom dieťaťa alebo žiaka a s jeho rodinným prostredím
    • účasť na vzdelávacích podujatiach určených pre asistentov učiteľa organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť

    Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 1: Vzdelávanie; Investičná priorita: 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy; Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov.

    www.esf.gov.sk    www.esf.gov.sk

    www.minedu.sk  www.minv.gov.sk